TŪRISMA AĢENTŪRAS "Alfa Tours.LV "

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Privātuma politika sniedz fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

Personas datu apstrādes pārzinis

 1.Personas datu apstrādes pārzinis ir  "Alfa Tours.LV", reģistrācijas Nr.40002175250, juridiskā un faktiskā adrese: Tukums, Kuldīgas i ielā 70 - 52.

Dokumenta piemērošanas sfēra

2. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Ar Personas datiem šajā gadījumā saprot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, personas apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, derīguma datumu, e-pasta adresi, telefona numuru.

3. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Alfa Tour.LV drošība jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

4. Alfa Tours.lv uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

5. Alfa Tours.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar likumdošanu: - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Alfa Tours.lv interneta mājaslapā, elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

7. Alfa Tours.lv apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:

  Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: klienta identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai, pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, klientu apkalpošanai, pieteikumu izskatīšanai un apstrādei, klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai;

    Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, atskaišu sagatavošanai, klientu aptauju veikšanai;      

 Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8. Alfa Tours.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

9. līguma noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

10. normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Alfa Tours.lv saistošos likumdošanas normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

11. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

12. Alfa Tours.lv likumīgās  intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz tālruņiem vai, interneta mājas lapā; veikt darbības Klientu lojalitātes veicināšanai un noturēšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS); novērst krāpšanu vai citu ļaunprātīgu rīcību; nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt un uzturēt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

13. Alfa Tours.lv apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Alfa Tours.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

14. Alfa Tours.lv sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Alfa Tours.lv prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar  Alfa Tours. lv un Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei.

Personas datu aizsardzība

15. Alfa Tours.lv drošība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Alfa Tours.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. Alfa Tours.lv neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjom ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Alfa Tours. lv likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās .

 

Personas datu glabāšanas ilgums

17. Alfa Tours.lv  glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Koblenz drošība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

18 . Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Alfa Tours.lv drošība piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Alfa Tours.lv veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz  Alfa Tours.lv  likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Alfa Tours.lv  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

1. rakstveida formā klātienē Alfa Tours.lv  birojā, Tukumā , Brīvības laukumā  18,  uzrādot personu apliecinošu dokumentu;


22. Alfa Tours.lv drošība atbildi Klientam nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, vai elektroniski uz klienta norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

23. Alfa Tours.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

24. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē.

25. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šī dokumenta punktā Nr.3.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē. , un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Tomēr Klients tiek informēts, ka pilnībā vai daļēji atsakoties no datu apstrādes.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

29. Alfa Tours.lv veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Komerciāli paziņojumi

30. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Alfa Tours.lv  un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem , veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

31. Alfa Tours.lvpārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums par sūtījumu atteikumu, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

32. Alfa Tours.lv mājaslapā: www.alfatours.lv var izmantot sīkdatnes.

33. Alfa Tours.lv  mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Alfa Tours.lv nenes atbildību.


 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .